Places

Dimond mine, Skeleton Coast Namibia

robin@robinsmith.tv